Tuesday, August 16, 2011

Ali je prav, da slovenski raziskovalec objavlja zgolj v angleščini?

Slovenska javnost, ki spremlja publicistično dejavnost v znanosti, zlasti še tisto v naravoslovno matematičnih, biotehniških, medicinskih in tehniških vedah, občasno kritično izpostavi vprašanje, čemu slovenski raziskovalci svoja dela objavljajo skoraj izključno v tujem, pretežno angleškem jeziku. Klasično pojasnilo te prakse je, da je presoja kvalitete raziskovalčevega dela vezana na mednarodni prostor, ki ga kot »lingua franca« obvladuje angleščina. Eden poglavitnih mehanizmov dokazovanja raziskoval(ne)(čeve) kvalitete je prepustitev rezultatov v presojo strokovnim vrstnikom (angl. »peer review«), merilo kvalitete, ki v scientometričnih postopkih iz tega izhaja pa je najpogosteje izraženo v t.i. »dejavniku vpliva« (angl. impact factor – IF). Ta je istočasno ključni kazalec v postopkih kariernega napredovanja zato je seveda »priljubljenost« opazovane rešitev razumljiva.

Prepričan pa sem, da bi raziskovalci v večini priznali, da jim je utečeni postopek prej obremenitev, kot pa pristajanje na lažjo pot. Najprej so le redki v tolikšni meri bilingvalni, da bi se lahko enakovredno kot v maternem izražali tudi v angleškem jeziku. Druga težava, ki jo ta praksa zanje pomeni je vezana na sam postopek vročanja raziskovalnega prispevka v presojo v predobjavni fazi. Osnutek članka raziskovalec običajno pošlje uredniku revije, za revijo pa se odloči glede na strokovno področje in glede na njen ugled, ocenjevan z omenjenim IF. Avtorji z več izkušnjami običajno pri izbiri upoštevajo še dodatne vidike statusa revije, npr. naklado in dostopnost revije, delež zavrnjenih člankov od vseh vposlanih, način vrstniške presoje (odprto ali zaprto vrstniško ocenjevanje), ki jo revija uporablja in ev. lastne izkušnje s pristranostjo urednikov in/ali ocenjevalcev. Upoštevati je namreč treba nepisano pravilo, da je strogost s strani uredništva pri presoji avtorjev, ki prihajajo iz manjših jezikovnih in znanstveno manj uveljavljenih okolij, večja, največkrat je to mogoče prepoznati že po ostrini jezikovne presoje poslanega teksta. Tu so seveda avtorji, ki objavljajo v domačih revijah, tudi kadar te npr. izhajajo v angleškem jeziku, prijazneje obravnavani. Tako je kritično očitanje, da se slovenski raziskovalci z lahkoto in brez razmisleka o pomembnosti objavljanja v maternem jeziku odločajo za prevladujočo pot objavljanja v angleščini, treba zavrniti.

Seveda pa je treba pritegniti tudi varuhom maternega jezika; zanemarjanje njegovega razvoja in bogatenja, ki naj bi v koraku spremljalo razvoj znanosti in tehnike, je seveda resen in obravnave vreden problem. V svetu se zlasti narodi, ki imajo bolj pretanjen odnos do svojega jezika, kot so npr. Francozi in nekateri narodi z majhnim jezikovnim zaledjem, zatekajo v rešitve, ki pa predstavljajo pomembno dodatno obremenitev za raziskovalce. Obvezujejo jih namreč, da članke v angleškem jeziku objavijo v celoti ali v obsežnem povzetku tudi v svojem jeziku. Če pri tem dodatna obremenitev ni odtehtana z ustrezno utežjo, se raziskovalci takih rešitev seveda izogibajo. V konkretnem primeru ocenjevanja odličnosti slovenskih raziskovalcev so merila za ocenjevanja naslonjena pretežno na ocenjevanje citiranosti in odmevnosti tujejezično objavljenega čtiva. In poudariti je treba, da je uporabljan sistem zelo obremenjujoč, da ne rečem diskriminatoren v primerjavi s rešitvami s katerimi se srečujejo kolegi v tujini, tako da se ni čuditi ugotovitvi v nedavnem prispevku v Delu »Potemneli blišč slovenske znanosti«, da, cit.: »…Morda potem slovenski prvak po indeksu znanstvene citiranosti ne bi živel v tujini…«. Če bi res želeli podpreti razvoj strokovne slovenščine bi med drugim bilo nujno v merila vključiti posebno utež za objave v maternem jeziku.

Drug del pristopa za razrešitev problemov slovenskega znanstvenega objavljanja je prav tako rešljiv z odločitvijo, ki bi bila v rokah predvsem politike slovanskega raziskovalnega prostora. Omenil sem možnost, da založniki neanglosaškega prostora izdajajo revije v angleškem jeziku in to bi bilo mogoče pri nas oplemenititi z dodatno rešitvijo, namreč z dvojezično objavo znanstvenega ali strokovnega prispevka. Težava bo sicer najprej v zagotavljanju kvalificiranih ocenjevalcev, saj je vrstniško ocenjevanje običajno neplačano; morda je rešitev v nagrajevanju vabljenih ocenjevalcev. V manjšem a ne nepomembnem učinku bi se s tem pristopom učinkovito zmanjšal pritisk lektorske selekcije, ker bodo dela v manjši meri izpostavljena jezikovnim kapricam ocenjevalcev, oz. bo izrazito tovrstno pristranost lahko reševala urednikova odločitev. Dodatna težava takega projekta je v sedanjem zelo skromnem odmerjanju javnih sredstev za publicistično dejavnost; to opazujemo tako v segmentu papirne revijalike, kot tudi v vse popularnejši revijaliki odprtega dostopa. Dve muhi na en mah bi zadeli, ko bi z javnimi sredstvi selektivno financirali strokovno in znanstveno virtualno periodiko, ki bi javnosti bila dostopna v odprtem dostopu. Dvojezična odprtodostopna periodika bi imela zlasti za raziskovalce izrazite prednosti, ki bi se prenašale tudi v večjo vidnost celotne slovenske znanstvene produkcije. Znano je namreč, da koncept odprtega dostopa v pomembni meri povečuje odmevnost objavljenih del. In na nek način bi tako resorno ministrstvo in pripadajoča agencija realizirali verbalno izrečeno podporo uveljavljanju odprtega dostopa v slovenskem prostoru, ki žal zdaj zaostaja za trendi v svetu.

5 comments:

 1. Na lastnem raziskovalnem področju čutim veliko pomanjkanje slovenskega strokovnega izrazja. Večinoma se privzema izraze iz izvornih jezikov, čeprav bi lahko marsikje uporabili slovenski jezik. Zanimiv primer z mojega področja je npr.: "fluidized-bed reactor," za katerega je največkrat v uporabi 'prevod' "reaktor s fluidiziranim slojem," pa tudi: "reaktor z razširjenim slojem," medtem ko je meni najljubši najredkeje uporabljani izraz, vendar zelo enostaven in lep: "reaktor v vesi".

  Vzrok pomanjkanja izrazja je pogosto samo področje raziskav. Zgodi se, da v SI dela na enem področju zelo majhna raziskovalna skupina, celo samo en ali dva raziskovalca. Ko postane področje bolj aktualno, je pomanjkanje terminologije očitno.

  Najbolj pa je očiten zaton terminoloških komisij stare šole, dandanes obstajajo številna področja, ki jih ne pokriva nobena terminološka komisija, prav tako pa je terminologija z razvojem marsikje zaspala (predvsem zaradi poplave novih tehnologij in inženirskih pristopov).

  Prav tako se mi zdi, da slovenščina ni dovolj odprta do novih izrazov (v smislu tvorjenja novih slovenskih besed, seveda po vseh jezikovnih pravilih).

  ReplyDelete
 2. Odprli ste zelo pomembno a težko debato. Kako se naj narod z ~2 mio. prebivalcev spopada s takšno dilemo (objavljati v domačem ali tujem jeziku), če pa imajo težave recimo tudi V Franciji? Če napišem članek v materinem jeziku, sem ga napisal za samo nekaj kolegov, ki tako ali tako znajo angleško. Mislim, da nam v Sloveniji močno peša objava strokovnih člankov. Med drugim tudi zato, ker zanje avtorji nismo "dovolj" nagrajeni. V času, ki ga imam na razpolago (dan je dolg samo 24 h in že tako delam bistveno več kot pa zajema delovni čas službe), sem primoran napisati del članka v tujem jeziku namesto celega sestavka v slovenskem jeziku. Če se pa že odločim za pisanje v slovenskem jeziku pa naletim na problem terminologije in moram poleg stroke zavihati še rokave za "izumljanje" novih izrazov. Slednje velikokrat zahteva veliko truda. Včasih mnogo več kot pa pisanje v tujem jeziku, kjer so izrazi ustaljeni.

  ReplyDelete
 3. @Ilja: Načeli ste zelo pomemben problem delovanja terminoloških komisij. Te naj bi omogočale na eni strani stalno spremljanje zorenja strokovnega jezika, na drugi strani pa zagotavljale sodelovanje strokovnjakov stroke in jezikoslovcev. Tako bi vsaj načelno moralo biti, žal pa je pogosto tako, da sestavlja tako komisijo peščica navdušencev iz stroke, ki nimajo ne ustreznega leksikografskega in ne jezikoslovnega znanja pa tudi ne potrebnih materialnih pogojev za delo. Tu vidim možnost da bi npr. Odbor za slovenski jezik pri SAZU ponudil sodelovanje številnim, danes večinoma anonimnim terminološkim komisijam, da načrtneje organizirajo svoje delo, zlasti v točki nudenja pomoči jezikoslovcev in slovaropisnih strokovnjakov. Primer zglednega delovanja strokovne komisije te vrste je po mojih izkušnjah Bibliotekarska terminološka komisija, ki tudi učinkovito izkorišča splet za svoje delo.

  @gg: Res je zlasti znanstveni članek pogosto uporabljen le v ozkem krogu poznavalcev raziskovalnega problema oz. teme. Vendarle pa vsebina slej ko prej seva v strokovno okolje, ne nazadnje tudi po poti izobraževanja in to v večji meri, če in ko bo jezikovno široko dostopna. V tem vidiku vaš stavek:"...Če napišem članek v materinem jeziku, sem ga napisal za samo nekaj kolegov, ki tako ali tako znajo angleško..." ne vzdrži. Končno, državljan in davkoplačevalec XY, ki je omogočil raziskovalno delo, ima pravico do vsebine, ki jo je (so)financiral. Seveda se manjši narodi težje spopadajo z bremenom jezikovne enakopravnosti, ker to v nekem delu pomeni tudi zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev, ki pa niso v celoti v razmerju z velikostjo naroda. Obveza ohranjanja maternega jezika je neodtujljiva in tu bi se morala vključiti kot regulator država. Resor za kulturo bi v tem primeru moral s svojo skrbjo za narodovo identiteto poskrbeti tudi za problematiko strokovnega jezika.

  ReplyDelete
 4. Kolega, lotili ste se nehvaležne, pa toliko bolj pereče in reševanja potrebne problematike. O tem je že večkrat tekla razprava, vendar se je vedno ustavila na navidez banalnih, v resnici pa ključnih vprašanjih in opažanjih, ki segajo od razmišljanja državnih institucij do posameznika-avtorja.
  Sam vidim štiriri temeljne točke, kar se je v predhodni razpravi tudi že izkristaliziralo:
  - Uradno in ustoličeno vrednotenje objav, ki avtorje formalno sili v neslovensko (=angleško) objavljanje; "publish or perish" postane zato tudi s perspektive slovenske znanstvene sfere (tudi uradno!) žal "publish in English or perish";
  - Vprašanje "malih" jezikov se je z globalizacijo na vseh nivojih, in znanost pri tem ni izjema, relativiziralo – tudi jeziki z nekaj sto milijoni govorcev postajajo "mali" in ne morejo enakovredno konkurirati (vse pogosteje ameriški) angleščini; zares mali se na to požvižgajo (in so prav zato mali), nekateri pa imajo prave nacionalne programe, ki naj bi to omejili, če že preprečiti ne morejo;
  - Vzporedno objavljanje v maternem in v angleškem jeziku je ponekod že dalj časa v praksi, je pa seveda potratno, tako finančno kot tudi časovno (ali ni škoda časa in energije strokovnjaka, da dvakrat piše isti članek, s prevajanjem strokovnih in znanstvenih besedil pa je tako in tako težko); na tej točki se ne strinjam z (upam) retoričnim vprašanjem, "zakaj bi objavljal v slovenščini za teh nekaj bralcev, ki tako ali tako razumejo angleško (vsi drugi pa me ne bodo opazili)", saj prihaja prav zaradi tega do težav v četrti točki:
  - Šibkost slovenske terminologije na množici strokovnih/znanstvenih področij, omenjata jo tudi kolega v razpravi! Če se v zgornjih točkah še lahko zgovarjamo na "okoliščine" in našo nemoč vplivanja na njih, je tu naš problem in samo mi ga lahko rešimo, vsak na svoje vrtičku. Zame je nesprejemljivo, da neka panoga (še toliko bolj, če je predavana na SLOVENSKI univerzi), nima urejene in z razvojem usklajene terminologije. Pri tem ne podcenjujem težav, ki izvirajo iz naglega razvoja, uporabe tujejezične literature, multidisciplinarnosti ipd., zato se povsem strinjam z vami, da bi morala merila vključevati tudi posebno utež za objave v slovenščini, v nekaterih okoljih pa kar obvezo.

  ReplyDelete
 5. @Janez: Sem zelo hvaležen za tehtno dopolnitev naše razprave. Da je tema nehvaležna je še kako res, kar pa ne more biti opravičilo, da ne vztrajamo pri iskanja rešitev, ki bodo vsaj na nekaterih točkah sprožile premike: v okoreli praksi, ki sili v objavljanje zgolj v angleškem jeziku; v smiselni bremenitvi avtorjev z dodatnimi obvezami, ki bi jih prinesla bilingvalna obveza pri pisanju in v obvezi učiteljev, da kot mandatno obvezo razumejo tudi skrb za slovenski strokovni jezik.

  ReplyDelete