Thursday, April 22, 2010

Prispevek goveda za proizvodnjo mleka k toplogrednim plinskim izpustom

Potem ko so v preteklih letih nekatere študije o obremenitvi atmosfere s toplogrednimi plini, ki naj bi izvirali iz globalne reje  goveda za proizvodnjo mleka, navajale osupljive številke, imamo zdaj pred sabo študijo FAO “Greenhouse gas emissions from the dairy sector”, ki kot kaže, podatke umešča v nekoliko realnejši okvir.  V prevodu povzemam del kratkega izvlečka te študije na FAO spletni strani Media Center z naslovom “New FAO report assesses dairy greenhouse gas emissions”, celotno študijo pa najdete kot povezavo do .pdf dokumenta v istem izvlečku:


”Sektor proizvodnje mleka prispeva okoli 4% h globalnim antropogenim izpustom toplogrednih plinov (GAITGP) ugotavlja novo FAO poročilo. Ta številka zajema tako emisije iz proizvodnje, predelave in transporta mlečnih proizvodov kot tudi emisije povezane s proizvodnjo mesa od živali, ki izvirajo iz čred goveda, namenjenega za proizvodnjo mleka. 

Če upoštevamo samo proizvodnjo, predelavo in transport mleka in izključimo proizvodnjo mesa, prispeva zgolj ta sektor 2,7% h GAITGP. 

V letu 2007 je iz proizvodnje mleka izpuščenih  1.969 milijonov ton ekvivalentov ogljikovega dioksida (CO2), od tega pripada 1.328 milijonov ton proizvodnji mleka, 151 milijonov ton proizvodnji mesa zaklanega goveda iz proizvodnje mleka in 490 milijonov ton teletom, ki so bila na mlečnih kmetijah rejena za meso.

Ekvivalent CO2 izpusta emisije je standardna mera za primerjavo različnih izvorov GAITGP. Globalno poprečje izpustov na kilogram mleka in mlečnih izdelkov ocenjujejo z 2,4 kg CO2 ekvivalenta.

Pri tem prispeva k emisijam GAITGP največji del metan; okoli  52%  emisij, tako v razvitih, kot v deželah v razvoju. Dušikovi oksidi prispevajo 27% v razvitih deželah in  38% v deželah v razvoju. Sam CO2 ima večji delež v razvitem svetu (21 procentov), in manjšega v deželah v razvoju (10 procentov).”

No comments:

Post a Comment